تألیف و ترجمه کتاب

 1. کتاب اقتصاد صندوق های بازنشستگی با تاکید بر ایران- تهران: انتشارات سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح- بهمن ۱۴۰۰.
 2. کتاب مجموعه مقالات دومین همایش ملی اقتصاد دفاع- تهران: انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی- بهمن 1399.
 3. کتاب مجموعه مقالات اولین همایش ملی اقتصاد دفاع- تهران: انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی- بهمن 1399.
 4. کتاب گفتگو با صاحبنظران؛ اولین همایش ملی اقتصاد دفاع- تهران: انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی- بهمن 1399.
 5. کتاب مجموعه سخنرانی های همایش های تخصصی اقتصاد دفاع- تهران: انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی- بهمن 1399.
 6.  كتاب گفتگو با صاحب نظران با تاکید بر جنگ مالی و تامین مالی بخش دفاع- تهران: انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی- بهمن 1397.
 7.  كتاب نقش نیروهای مسلح در تولید و اشتغال- تهران: انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی- بهمن 1397.
 8.  کتاب اولین همایش ملی اقتصاد دفاع: سخنرانی ها و نشست های علمی- تهران: انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی- بهمن 1397.
 9. کتاب اولین همایش ملی اقتصاد دفاع: چکیده مقالات- تهران: انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی- بهمن 1397.
 10.  کتاب اولین همایش ملی اقتصاد دفاع: همایش های تخصصی- تهران: انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی- بهمن 1397.
 11. كتاب محرمانه‌های اقتصاد ایران (جنگ اقتصادی)، مصاحبه با دکتر سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت‌های و دهم، به کوشش مهدی و میثم مهرپور- تهران: انتشارات نور علم، ۱۳۹۵.
 12.  كتاب برنامه¬ریزی توسعه، مبانی، مفاهیم و مطالعه تطبیقی تجربه کشورهای منتخب و ایران- تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش¬های بازرگانی – 1392.
 13.  كتاب نقش و جایگاه دولت در اقتصاد، از نظریه تا عمل (با تأکید بر سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی)- تهران: انتشارات معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی- پاییز 1392.
 14. كتاب راهبردهای تأمین مالی تعاونی¬¬ها در ایران - تهران: انتشارات وزارت تعاون و کار و امور اجتماعی- 1392.
 15. كتاب مبانی طرح تحولات اقتصادی با تأکید بر هدفمند کردن یارانه¬ها- تهران: انتشارات معاونت اموراقصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی- پاییز 1391.
 16. كتاب بازار شکر با تأکید بر سیاست¬های حمایتی(کارگروهی- سرگروه) - تهران: چاپ و نشر بازرگانی- مرداد 1385.
 17.  كتاب لایحه قانون رقابت، مبانی نظری و تجربه کشورها(کارگروهی سرگروه) - تهران: چاپ و نشر بازرگانی - شهریور 1384.
 18. كتاب تورم، دلایل و راه¬های مهار آن در اقتصاد ایران (کارگروهی-سرگروه) - تهران: چاپ و نشر بازرگانی- مرداد 1384.
 19.  ترجمه کتاب «قیمت¬گذاری آب آبیاری- بررسی ادبیات موضوع» نوشته رابرت یوهانسون – تهران: نشر از کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران- 1381.
 20.  كتاب آمار سخن می گوید - تهران: انتشارات کاووش- آذر 1377.
 21.  كتاب ایران آباد، هشت سال تلاش مقدس (کارگروهی-سرگروه) - تهران: انتشارات سازمان برنامه و بودجه زمستان 1377.
 22.  كتاب The Flourishin Iran (کارگروهی- سرگروه) - تهران: انتشارات سازمان برنامه و بودجه- می 1997.
 23.  كتاب مجموعه مقالات گردهمایی بررسی مسئله فقر و فقرزدایی در جمهوری اسلامی ایران جلد دوم – تهران: انتشارات سازمان برنامه و بودجه - تیر 1376.
 24.  كتاب مجموعه مقالات گردهمایی بررسی مسئله فقر و فقرزدایی در جمهوری اسلامی ایران جلد اول - تهران: انتشارات سازمان برنامه و بودجه - تیر 1375.

چاپ   ایمیل