سخنرانی دکتر سید شمس‌الدین حسینی پس از ثبت نام در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

 

حسینی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد

بسم الله الرحمن الرحیم 

به مردم بزرگ ایران سلام میکنم و با گرامی داشت یاد امام عزیز، شهادت رییس جمهور و همراهان را به ملت عزیز و مقام معظم رهبری تسلیت میگویم 

مردم بزرگ، حادثه اخیر به رغم تلخی دو پیام داشت: 

اول؛ ظرفیت فرهنگی ملت ایران که "راستی وادب" حکمرانان را دوست دارند و علی رغم "کاستی ها"، "راستی" را پاس میدارند.

دوم؛ ظرفیتهای ملی و قانون اساسی که نشان داد، حتی فقدان یکباره رییس جمهور، به دلیل نهاد و وجود رهبری نمی تواند سبب از هم پاشیدگی امور حکمرانی شود.

نگاه من در کشور داری ، تداوم "سیره ادب و راستی" در خدمتگذاری و "بهرهگیری از ظرفیتهای همگان" برای غلبه بر کاستیها و شکوفایی استعدادهای ایران ماست.

مردم ارجمند ایران! 

من دردهای شما را نشنیده! بلکه دیده ام! من سختی های شما را نخوانده! بلکه شناختهام. 

در پیشگاه شما گفتهام که کم رغبتی برای انتخاب حکمرانان، ناشی از کاستی حکمرانان است و به محضرتان عرض می کنم " مشارکت" شما، کلید اصلاح امور حكمرانی نه تنها در عرصه اقتصاد و رشد تولید، بلکه اصلاح اعتلای همه امور اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و غیره است. "ظرفیتهای کشور" با "مشارکت ملت" و "مشارکت ملت " با "راستی و کار آمدی حكمرانان" رقم میخورد. 

ملت عزیزم! 

من به دنبال " تحول اقتصادی " و " آسایش اجتماعی" به صحنه آمدهام و اعتقاد دارم که هیچ نظام تدبیری به جز لطف حضور مردم به مقصد نمیرسد! 

                " ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید تا مگر پیش نهد لطف شما گامی چند" 

                                               

من توسعه ایران را از معنی و مسیر " گشایش فرزانگی و خدمتگذاری" و نه شیوه "کشمکش بی حاصل سیاست زدگی" و بلیهی" تنها خویش و هم کیش را شایسته پنداری " دنبال میکنم.

* مردم بزرگوار ایران ! 

چهرههای سیاسی بر اولویت یافتن اقتصاد و معیشت در سپهر حکمرانی ایران در "بیان" اجماع دارند ولی، آیا در انتخابات وگزینش مقام عالی اجرایی و رییس جمهوری یک متخصص با تجربه عالی اقتصاد را بر خود اولی میداند، اگر چنین کنند حل "مسایل شما" که "شما" را بر خود ترجیح دادهاند! 

یك دهه سرمایهگذاری و رشد اقتصادی ناچیز! حاصلش پایین آمدن درآمد سرانه و بیکاری شده است، تامین مالی تورمی و نقدینگی با رشد بالا سبب نااطمینانی شده است. 

سیاستهالی حمایتی ناکارآمد از بازار کالا گرفته تا ارز، سبب رانت، فساد و نابرابری بیشتر درآمد و ثروت شده است. عدم شفافیت و مداخلههای ناصواب، منجر به زیان سرمایهگذاران و سهامداران بویژه سهامداران خرد در بازار سرمایه شده است. سفرههای شما کوچکتر و سفرههای معدودی دشتتر شده است! 

من به عنوان یک متخصص صاحب تجربه عالی در عرصه اقتصاد مشکلات اقتصادی و در یک کلام "رنج معیشت"شما را می بینم و به پشتوانه "دانش و تجربه اقتصادی" راه غلبه بر آن را میدانم. البته به واسطه بیش از سه دهه کار و تلاش از کارشناسی گرفته تا وزارت، از اجرا گرفته تا تقنین هم به دیوان سالاری کشور اشراف دارم و هم متخصصان امور مختلف را میشناسم . 

بر همان میزان که خودکامگی را در تدبیر امور از جمله و بویژه اقتصاد مضر میدانم، بی مایگی (رییس جمهور) برای حل مسایل اقتصادی به عنوان درد اصلی مردم را مانع درمان میدانم. 

خود را در معرض انتخاب شما قرار دادهام چون هم میدانم و هم میتوانم با تدبیر و تلاش با اجرای قوانین بهبود محیط کسب و کار، تامین مالی تولید و زیرساختها و سایر قوانین مرتبط، مسکن و دیگر نیازهای اساسی شما که در قانون اساسی بر آن تصریح شده است را با قواعد علمی مبتنی بر مقتضیات کشور، تامین کنم.در مسیر تدوین سیاستها و اجرای برنامهها به اسناد بالادستی چون قانون اساسی و سیاستهای كلی نظام پای بند بوده و از ظرفیت آنها بهره گیرم.      

 

مردم بزرگوار ایران ! 

سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی را بر سه پایه "عزت" ،"حكمت" و "مصلحت " در مسیر گشایش فرزانگی و خدمت ارتقاء میبخشم. و به اعتلای امور علمی، اقتصاد دانش بنیان و فناوریهای پیشران اهمیت و اولویت خواهم داد. 

"بهداشت" و "بهبود" محیط کسب وکار در فضای معمولی و مجازی را بهینه دنبال و محقق میسازم و همواره بر پیامدهای هر سیاستی بر معیشت مردم توجه خواهم کرد. 

در یک جمع بندی کلی "گشایش اقتصادی"،" امنیت پایدار و همه جانبه و راه گشایی سیاست خارجی" و" اعتلای علمی و فرهنگی " سه محور اصلی" برنامه ارتقای کیفیت حکمرانی" من است و ذیل آنها پرداختن به " نیازها، نشاط و نوآوری جوانان ، " معیشت بازنشستگان و آسایش خاطر سالمندان ، " آمایش سرزمین و مشاركت اقشار" و مردمان و بویژه "تامین پیش نیازهای نقش آفرینی بانوان و بهرهمندی از توان آنان" در اداره کشور و ایفای نقش محوری در خانواده از امور با اولویت من است.

مردم عزیز!

تعهد و پیمان من با شما در پیشگاه خداوند بزرگ، "اعتلای نظام تدبیر و حكمرانی" با "رعایت راستی و درستی" و "تلاش و مجاهدت" برای آسایش شما و آبادانی ملک ایران است.

 


چاپ   ایمیل