تألیف و ترجمه کتاب

1. كتاب گفتگو با صاحب نظران با تاکید بر جنگ مالی و تامین مالی بخش دفاع- تهران: انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی- بهمن 1397.

2. كتاب نقش نیروهای مسلح در تولید و اشتغال- تهران: انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی- بهمن 1397.

3. کتاب اولین همایش ملی اقتصاد دفاع: سخنرانی ها و نشست های علمی- تهران: انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی- بهمن 1397.

4. کتاب اولین همایش ملی اقتصاد دفاع: چکیده مقالات- تهران: انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی- بهمن 1397.

5. کتاب اولین همایش ملی اقتصاد دفاع: همایش های تخصصی- تهران: انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی- بهمن 1397.

6 كتاب محرمانه‌های اقتصاد ایران (جنگ اقتصادی)، مصاحبه با دکتر سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت‌های و دهم، به کوشش مهدی و میثم مهرپور- تهران: انتشارات نور علم، ۱۳۹۵.

7. كتاب برنامه¬ریزی توسعه، مبانی، مفاهیم و مطالعه تطبیقی تجربه کشورهای منتخب و ایران- تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش¬های بازرگانی – 1392.

8. كتاب نقش و جایگاه دولت در اقتصاد، از نظریه تا عمل (با تأکید بر سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی)- تهران: انتشارات معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی- پاییز 1392.

9. كتاب راهبردهای تأمین مالی تعاونی¬¬ها در ایران - تهران: انتشارات وزارت تعاون و کار و امور اجتماعی- 1392.

10. كتاب مبانی طرح تحولات اقتصادی با تأکید بر هدفمند کردن یارانه¬ها- تهران: انتشارات معاونت اموراقصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی- پاییز 1391.

11. كتاب بازار شکر با تأکید بر سیاست¬های حمایتی(کارگروهی- سرگروه) - تهران: چاپ و نشر بازرگانی- مرداد 1385.

12. كتاب لایحه قانون رقابت، مبانی نظری و تجربه کشورها(کارگروهی سرگروه) - تهران: چاپ و نشر بازرگانی - شهریور 1384.

13. كتاب تورم، دلایل و راه¬های مهار آن در اقتصاد ایران (کارگروهی-سرگروه) - تهران: چاپ و نشر بازرگانی- مرداد 1384.

14. ترجمه کتاب «قیمت¬گذاری آب آبیاری- بررسی ادبیات موضوع» نوشته رابرت یوهانسون – تهران: نشر از کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران- 1381.

15. كتاب آمار سخن می گوید - تهران: انتشارات کاووش- آذر 1377.

16. كتاب ایران آباد، هشت سال تلاش مقدس (کارگروهی-سرگروه) - تهران: انتشارات سازمان برنامه و بودجه زمستان 1377.

17. كتاب The Flourishin Iran (کارگروهی- سرگروه) - تهران: انتشارات سازمان برنامه و بودجه- می 1997.

18. كتاب مجموعه مقالات گردهمایی بررسی مسئله فقر و فقرزدایی در جمهوری اسلامی ایران جلد دوم – تهران: انتشارات سازمان برنامه و بودجه - تیر 1376.

19. كتاب مجموعه مقالات گردهمایی بررسی مسئله فقر و فقرزدایی در جمهوری اسلامی ایران جلد اول - تهران: انتشارات سازمان برنامه و بودجه - تیر 1375.


چاپ   ایمیل